Zaliczenie zajęć w formie e-learningu

  • 26 March 2020
  • D.Wiśniewska

Obecnie wszystkie zajęcia dydaktyczne wf są realizowane w formie e-learningu. Odbywa się to w grupach, do których są Państwo przypisani przez dziekanaty.  Wykładowcy przesyłają materiały drogą elektroniczną, a Państwo odsyłacie do nich swoje odpowiedzi. Udzielenie poprawnych odpowiedzi jest warunkiem zaliczenia godzin. Ta forma obowiązuje również osoby posiadające zwolnienie lekarskie oraz sportowców nie mogących obecnie uczestniczyć w zajęciach sekcji.

Brak kontaktu ze swoim wykładowcą oraz brak systematycznej realizacji zadań Karty Zajęć E-learningu będzie skutkował brakiem zaliczenia przedmiotu. W przypadku, nieotrzymania materiałów, proszę dokładnie upewnić się, który wykładowca uczy grupę wysłać do niego maila z informacją: imię, nazwisko, wydział, kierunek, numer grupy, dzięń tygodnia i godzina zajęć wf według planu.

Osoby ze zwolnieniem lekarskim - realizują zajęcia jak pozostałe osoby w grupie (e-learning u wykładowcy prowadzącego). W przypadku długotrwałej formy e-learningu, wypełnione karty będą podstawą do zaliczenia przedmiotu i zwolnienia z teoretycznego egzaminu końcowego.

Proszę nie przesyłać odpowiedzi na adres SWFiS oraz adresy  innych wykładowców.